PL | EN

 

 

 

 

 


Aleksandra Zwolnińska-Mańczak
Prawnik

e-mail:
Aleksandra.Zwolinska@btk-legal.pl

tel: +48 515 109 211


- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studia magisterskie
- Uniwersytet Wrocławski, Studia Podyplomowe „Prawo ochrony środowiska”
- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Prawnicze Seminarium Doktoranckie (w toku)

W BTK specjalizuje się w prawie administracyjnym z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza problematyki uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, udziału społeczeństwa oraz dostępu do informacji o środowisku. Swoje doświadczenie oraz zainteresowania skupia wokół prawnych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym przede wszystkim uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W zakresie zainteresowań pozostaje także problematyka procedury administracyjnej, w tym uczestnictwa stron w postępowaniu administracyjnym oraz wnoszenia środków zaskarżenia.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących realizacji inwestycji OZE takich jak elektrownie wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne, a ponadto przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż.

Praktykę prawniczą wykonuje od 2009 roku. Jest autorką licznych publikacji w prasie poświęconej prawnym i środowiskowym aspektom wytwarzania energii odnawialnej i nieodnawialnej. W swojej pracy naukowej zgłębia problematykę uwarunkowań prawnych lokalizacji elektrowni wiatrowych.